Şehir ve Bölge Planlama; kentlerin, kırsal alanların, bölgelerin ve farklı ölçeklerdeki mekanların fiziki, tarihsel, sosyal, politik, toplumsal, kültürel ve ekonomik boyutlarını bütüncül olarak araştıran ve ele alan, analiz ederek geleceğe yönelik mekansal gelişimi ürettiği sosyal, ekonomik ve politik kararlar ile fiziki olarak tasarlayan ve planlayan meslek disiplinidir.

 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü; Mimarlık Fakültesi içerisinde yer alan, lisans düzeyinde 4 yıllık eğitim veren ve lisans eğitimini başarı ile tamamlayanların “Şehir Plancısı” ünvanı ile mezun oldukları bölümdür. Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin niteliksel analiz tekniklerine, sosyal ve ekonomik analizlere, mekansal tasarım becerilerine; bütüncül yaklaşım, analitik ve eleştirel düşünebilme, sorun tanımlama ve çözme, parça ile bütün arasındaki ilişkileri çözümleme ve disiplinler arası çalışmaları yürütebilme kapasitesine sahip, kamu yararını gözeten ve meslek etiğine uygun kararlar üreten, uygulamalar gerçekleştiren Şehir Plancıları olarak mezun olması esastır.

 

Şehir Plancısı ünvanına sahip meslek insanları kamu sektöründe ve özel sektörde istihdam edilmektedir. Şehir ve Bölge Planlama eğitimi farklı meslek disiplinlerinin de dahil olduğu, hem teknik becerileri hem sosyal becerileri edindirmeye yönelik çok boyutlu bir eğitimdir. TMMOB’a (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) bağlı meslek odası olan Şehir Plancıları Odası, planlama disiplinin meslek örgütüdür.